душевна болест

душевна болест
словосъч. - лудост, умопомрачение, ненормалност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • френопатија — (грч. phren, phrenos душа, pathos болест) мед. душевна растроеност, душевна болест …   Macedonian dictionary

  • парализа — (грч. paralysis) 1. мед. вкочанетост, здрвеност, улогавост, фатеност болест при која еден или повеќе органи (или и целото тело) се лишени од способноста да ги извршуваат вообичаените функции прогресивна парализа душевна болест, последица на… …   Macedonian dictionary

  • инсанија — (лат. insania) лудило, душевна болест, безумие …   Macedonian dictionary

  • логоманија — (грч. logos, mania страст лудило) претерана зборливост (често знак на душевна болест) …   Macedonian dictionary

  • невропсихоза — (грч. neuron, psyche) мед. нервно душевна болест што се јавува без постоење на анатомски промени …   Macedonian dictionary

  • параноја — (грч. para покрај, пооѕ дух, разум) псих. душевна болест кај која болниот си замислува дека некој или сите го прогонуваат и сакаат да му напакостат …   Macedonian dictionary

  • психоза — (грч. psychosis душа) 1. душевна болест, ненормалност, лудило 2. душевно расположение, настроение, општа состојба на вознемиреност, обземеност од некој настан (на пр., воена психоза), возбуденост …   Macedonian dictionary

  • раптус — (лат. raptus) 1. мед. ненадеен напад на силна вознемиреност во меланхолична психоза (знак на душевна болест) 2. одведување сосила, грабнување …   Macedonian dictionary

  • симулација — (лат. simulatio) 1. преправање, мамење, измамување, забошотувања, намерно прикажување на телесна или душевна болест кај здрав човек заради извлекување на некоја корист, 2. прав. прикажување на некоја правна состојба поинаку отколку што е 3. комп …   Macedonian dictionary

  • теоманија — (грч. theos Бог, mania страст лудило) 1. претеран верски занес, верско лудило 2. мед. вид душевна болест што се манифестира со тоа што болниот се смета себеси за Бог …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”